Všeobecné podmienky reklamácií 

Výrobca poskytuje na všetky výrobky záruku po dobu 24 mesiacov, u niektorých výrobkov poskytuje predĺženú záruku, ktorá je špecifikovaná u jednotlivých komponentov. V prípade reklamácie týkajúcej sa jednotlivých súčastí výrobku, je vzniknutý problém v závislosti od charakteru prehodnocovaný tiež so subdodávateľom (výrobca skla, kovania, príslušenstva,…).

Záruka tovaru je podmienená jeho správnou prepravou, skladovaním, manipuláciou, použitím a odbornou montážou. Poškodenie spôsobené neodbornou vykládkou nie je možné uznať ako reklamáciu a náhradná dodávka môže byť vyrobená a dodaná na náklady odberateľa po opätovnom objednaní u výrobcu.

Ak dodaním tovaru s vadami bola porušená zmluva podstatným spôsobom, odberateľ má podľa Obchodného zákonníka právo:

 • požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru  za vadný tovar, prípadne dodanie chýbajúceho tovaru
 • požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny
 • odstúpiť od zmluvy

Reklamácie pri preberaní tovaru

Kupujúci alebo jeho zástupca je povinný si tovar pri prevzatí riadne prehliadnuť, skontrolovať jeho množstvo, akosť, neporušenosť jeho obalu a ihneď oznámiť výrobcovi  zjavné vady. Viditeľné vady (prasknuté sklo, škriabance, chýbajúce časti,…) musia byť poznačené na dodacom liste.  Pokiaľ ide o reklamácie na výrobku, za ktoré ručí subdodávateľ (napríklad chyba na skle, kovaní, príslušenstve,…) je odberateľ povinný písomne túto reklamáciu zaslať výrobcovi a postupovať podľa pokynov výrobcu. V prípade takýchto reklamácií je doba vybavovania dlhšia.

Reklamácie po montáži, resp. v dobe používania výrobkov

Po montáži resp. v dobe používania výrobkov sa môžu vyskytnúť rôzne problémy v súvislosti s používaním a funkčnosťou výrobkov. Kupujúci je povinný ihneď vzniknutý problém ohlásiť výrobcovi formou písomnej reklamácie.

Oznámenie o reklamácii musí byť zaslané výrobcovi písomne poštou, prípadne mailom na jeho adresu. Kupujúci musí uviesť nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko (ochodný názov v prípade firmy), adresa
 • číslo kúpnej zmluvy
 • špecifikovať vzniknutý problém, chybu – pozíciu v kúpnej zmluve, počet, prípadne ďalšie bližšie informácie
 • telefonický kontakt na kupujúceho
 • dátum podania reklamácie, podpis (prípadne pečiatku)

Záručné podmienky na jednotlivé časti výrobkov a príslušenstvo:

Výrobky, ich súčasti a príslušenstvo podliehajú záruke v rôznej lehote trvania, pričom záruka sa vzťahuje na ich fyzikálne vlastnosti a ich funkčnosť. Pod fyzikálnymi vlastnosťami a funkčnosťou sa rozumejú technické a bezpečnostné požiadavky na okná, sklá a profily podľa STN EN 14351-1, STN 70 1621 a EN 12 608. Záručná doba na izolačné dvojsklo a trojsklo je 24 mesiacov. Počas tejto doby firma ručí za fyzikálne vlastnosti.

Za uznané sa považujú tieto reklamácie:

 • prasknuté sklo zistené pri dodávke tovaru našou firmou
 • cudzie predmety v medziskelnom priestore
 • poškodená pokovená vrstva
 • poškriabané sklo z vonkajšej strany zistené pri dodávke tovaru
 • poškriabané sklo z vnútornej strany
 • rosenie skla v medziskelnom priestore
 • ozdobné mriežky – nezodpovedajúce hrúbkou, farbou, členením objednávke
 • typ skla nezodpovedajúci objednávke

Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie sa odporúča zaslať fotodokumentáciu poškodeného skla.

Po dodaní nového skla je nutné do 2 týždňov previesť výmenu a reklamované sklo pripraviť k odberu na zdokladovanie reklamácii u výrobcu, ktorý sklo posúdi a následne zašle vyjadrenie, či je vada v rámci dovolených tolerancií alebo bude reklamácia uznaná.

PVC profily

Záručná doba na okná a dvere je 24 mesiacov. Počas tejto doby firma ručí za fyzikálne vlastnosti profilov týchto výrobkov:

Za uznané sa považujú tieto reklamácie:

 • poškriabané profily cez fóliu a vady na profile mimo fóliu výrazne viditeľné a zistené pri prevzatí výrobku
 • nedodané doplnkové profily
 • rohová medzera medzi zasklievacími lištami nad 1 mm
 • prasknutie zvaru
 • pokrčené tesnenie pod sklom a na zasklievacích lištách
 • prehnutie profilu nad 1 mm na dĺžke 1 m profilu
 • odlepovanie nalepovacích líšt

Výrobca je podľa druhu reklamácie povinný odstrániť chybu. V prípade poškriabaného profilu  je možné opraviť povrch profilu korekčnou sadou, v prípade výraznejšieho poškodenia na profile, pri prasknutí zvaru alebo prehnutí profilu vyrobiť nový výrobok (rám, krídlo) bez kovania. Pri pokrčenom tesnení    pod sklom a na zasklievacích lištách je výrobca povinný tesnenie vymeniť alebo dodať  prípadne nové zasklievacie lišty.

Kovanie

Záručná doba na kovanie je 24 mesiacov, pri dodržaní predpísanej údržby (min. mazanie 1 x ročne)     a riadnom zobchádzaní s výrobkami. Počas tejto doby firma ručí za funkčnosť a fyzikálne vlastnosti.

Za uznané sa považujú tieto reklamácie:

 • úplná alebo čiastočná strata funkčnosti
 • hrdzavenie
 • ovísanie krídel, ak sú nastavovacie prvky na doraz
 • nefunkčnosť zámkov a vložiek dodaných firmou

Uvedené chyby  odstráni firma dodaním a výmenou za nové časti príslušenstva.

Príslušenstvo

Záručná doba na príslušenstvo je 24 mesiacov. Počas tejto doby firma ručí za funkčnosť a fyzikálne vlastnosti príslušenstva.

Za uznané sa považujú tieto reklamácie:

 • nedodanie celého príslušenstva ku zákazke
 • nedodanie časti príslušenstva ku zákazke
 • dodanie poškodeného príslušenstva, poškodenie musí byť zistené pri preberaní, v prípade dodávky našou firmou

Po dodaní nového príslušenstva je nutné do 2 týždňov previesť výmenu a reklamovaný výrobok pripraviť k odberu.

Dverové výplne

Záručná doba na dverové výplne je 24 mesiacov. Počas tejto doby firma ručí za fyzikálne vlastnosti,    pri umiestnení na menej slnečne exponované miesto.

Za uznané sa považujú tieto reklamácie:

 • dodanie výplne, ktorá nie je podľa objednávky
 • dodanie poškodenej výplne
 • deformácia výplne
 • poškodenie časti výplne – napr. rosenie v medziskelnom priestore, popraskanie profilu…

Záruka sa nevzťahuje na farebné sklá, pričom vo výplni môžu mať rozdielny odtieň ako sklá                na výrobkoch z dôvodu rozdielnych subdodávateľov. Pri objednaní farebnej dverovej výplne  na žiadosť zákazníka, ktorá nemá predpísané zloženie (drevovláknina, HPL,…) zaniká záruka.

Žalúzie a siete proti hmyzu   

Záručná doba na žalúzie je 24 mesiacov. Počas tejto doby firma ručí za fyzikálne vlastonsti pri bežnom používaní.

Za uznané sa považujú:

 • dodanie žalúzii, sietí,  ktoré nie sú podľa objednávky
 • dodanie poškodenej, nefunkčnej žalúzie, siete
 • nedodanie niektorých súčastí

Vzniknuté nedostatky odstráni firma dodaním chýbajúcich resp. nových prvkov.

Parapety

Záručná doba na parapety je 24 mesiacov. Počas tejto doby firma ručí za fyzikálne vlastnosti.

Za uznané sa považujú:

 • nedodanie parap.dosiek podľa objednávky
 • nedodanie časti parapetov alebo ich príslušenstva
 • dodanie poškodených parapetov

Vzniknuté nedostatky odstráni firma dodaním chýbajúcich resp. nových prvkov.