Informácie o ochrane súkromia a spracovaní vašich osobných údajov

Spoločnosť SLOVACOM s.r.o., so sídlom Podvysoká 18, Podvysoká, 023 57 IČO: 36 409 898, DIČ 2020136569, IČ DPH – SK 2020136569, zapísaná na Okresnom súde Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 14037/L, ako prevádzkovateľ (ďalej len “prevádzkovateľ”) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Zabezpečenie webstránky

Webstránka slovacom.sk používa bezpečné šifrované pripojenie SSL pri akomkoľvek pripojení užívateľa, ktoré nepripúšťa prístup tretích osôb k prenášaným údajom. Taktiež zabraňuje tretím osobám pozmeňovanie týchto údajov. Databáza prevádzkovateľa je chránená a šifrovaná v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Informácie o spracovaní cookies nájdete na samostatnej stránke

Kontaktné údaje, ktoré spracovávame

Pri návšteve web stránky slovacom.sk môže návštevník kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania, podania nezáväznej objednávky alebo dopytu.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné pri vyplnení kontaktného formulára. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede, poradenstvo alebo zaslať cenovú ponuku.
Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi sú:
– meno a priezvisko
– emailová adresa
– telefónne číslo
– spoločnosť (názov, adresa, kontaktné informácie)

Účel spracovania

Osobné údaje slúžia na spätný kontakt užívateľa/návštevníka. Osobné údaje budú spracúvané len na obdobie, ktoré je potrebné na komunikáciu s užívateľom.

Správnosť

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

Trvanie súhlasu

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu siedmich rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnutú údaje počas trvania súhlasu.

Správnosť

Užívateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.  V prípade poskytnutia nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov, prevádzkovateľ nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli.
Prenos údajov a automatizované rozhodovanie. Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.
Poučenie o právach dotknutej osoby – práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo emailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (email: info@slovacom.sk) požadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov
  2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
  3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním
  4. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe

Rovnako máte právo písomným oznámením alebo emailom:

  1. kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
  2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Informácie o spracovaní cookies nájdete na samostatnej stránke